НОВИНИ

ОТГОВОРНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА (ЧАСТ ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА И ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ)

ОТГОВОРНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА
ЧАСТ ІІ: АДМИНИСТРАТИВНА И ДИСЦИПЛИНАРНА ОТГОВОРНОСТ
д-р Ралица Илкова

     Принципно, корупционните деяния разкриват много висока степен на обществена опасност и това мотивира законодателя да ги инкриминира, като ги въздига в състави на престъпления, сред уредените в Особената част на НК и предвижда сравнително тежки наказания за извършването им.
    В българското законодателство не са уредени състави на корупционни административни нарушения или дисциплинарни нарушения, в т.ч. – и в публичния сектор. Възможно обяснение за това е липсата на закон за корупцията, който да определи кои деяние съставляват административни нарушения и да предвиди съответни административни наказания за извършването им.
     Все пак, някои от административните нарушения могат да са проявление на корупционни практики. Такова, например, може да бъде неизпълнението на задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) за идентифициране на клиенти, събиране, съхраняване и разкриване на информация за операции или сделки с имущество са нарушенията. Такива могат да са и нарушенията на императивните законови разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ): нарушаването на забраните за заемане на публична длъжност при конфликт на интереси (нарушение по чл. 35) и нарушаването на ограниченията след освобождаване от публична длъжност (нарушение по чл. 39 от закона).

Цялата втора част може да прочетете ТУК.

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти