НОВИНИ

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвратяване на корупцията на общинско ниво: европейският опит” по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор“, Асоциация за развитие на София и МЕПКО (Чешка република), с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба срещу престъпността” на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи”, се проведе на 25 март 2015 г. в София.

Целта на конференцията беше да запознае заинтересованите страни от Столична община и гражданския сектор с европейския опит в областта на превенцията и противодействието на корупцията и неговата приложимост на местно равнище.

Участници в конференцията бяха общински съветници, представители на централната и районните администрации на Столична община, както и представители на неправителствени организации и гражданския сектор.

Конференцията беше открита от г-жа Мита Георгиева, общински съветник, председател на Постоянната комисия, съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Столичен общински съвет, и от представители на организациите, партньори по проекта.

В сутрешния панел, двама от най-изявените европейски експерти по проблемите на корупцията – Брендан Куърк и проф. Петрус ван Дайне - представиха съответно темите „Измамите с европейски средства и новите страни-членки” и „Дългият процес на отчетност и проследяване на сигнали и жалби”. По време на следобедния панел бяха представени темите „Борбата срещу корупцията като част от стратегическото управление: чешкият опит” и „Граждански мониторинг върху изразходването на публични средства чрез обществени поръчки: българският модел на Пакт за почтеност”, представени съответно от Давид Копиц, старши външен експерт към МЕПКО, и Ваня Кашукеева-Нушева, Прозрачност без граници.

Презентациите провокираха интереса на участниците, които изявиха активна позиция по поставените проблеми в рамките на последвалите дискусии.

Представители на Столична община обсъдиха предложение за Антикорупционна стратегия (2)

Втората кръгла маса по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“  – NORMCORM, изпълняван съвместно от Фондация „РискМонитор“, Асоциация за развитие на София и МЕПКО, с финансовата подкрепа на програма “Превенция на и борба срещу престъпността” на Европейския Съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция „Вътрешни работи”, се проведе на 23.02.2015 г. с участието на общински съветници и експерти, представители на омбудсмана на Столична община, представители на районните администрации, бизнеса и НПО.

Целта на кръглата маса беше да се обсъди проектопредложението за Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Столична община (2015 – 2020 година)със заинтересовани страни от Общината, като част от един публичен консултативен процес за обмен на идеи и мнения, които да бъдат отразени в него.

Представители на РискМонитор и Асоциация за развитие на София представиха проекта и предложението за Стратегия, като очертаха ясни граници на допустимо и недопустимо поведение и посочиха онези механизми, които е необходимо да се въведат, за да се осигури неблагоприятна за корупцията среда. Трасирани бяха мерките за превенция и противодействие на корупцията в Столична община, които се очаква да доведат до ограничаване на проявните форми на явлението и засилване на обществената нетърпимост и решимост да се противодейства на корупцията.

В последвалата дискусия бяха изказани различни мнения по структурата, формата и съдържанието на представеното предложение; откроиха се някои етични дилеми. Участниците направиха препоръки и предложения за изменение и допълнение на предложението за Антикорупционна стратегия. Те бяха единодушни в оценката си, че то ще бъде изключително полезно като основа за действие в областта на превенцията и противодействието на корупцията на общинско ниво.

След редактирането му, предложението за Антикорупционна стратегия ще бъде официално внесено в Столичния общински съвет.

Програмата на кръглата маса можете да видите ТУК.

Вторият обучителен семинар по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво” се проведе в Боровец

На 27-29 ноември 2014 г. беше проведен вторият обучителен семинар по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво”, с участието на 30 представители на Столична община. Семинарът „Стратегическо управление и антикорупционни мерки на местно ниво” беше открит от представители на РискМонитор и Асоциация за развитие на София, след което лекторите Давид Копиц и Милан Пучек от партньорската организация МЕПКО, Чехия, представиха на участниците текущото състояние по отношение на корупцията в обществения живот на Чешката република.

На следващия ден двамата лектори запознаха участниците с начините за стратегическо управление на местно ниво и бюджетиране с широко участие, които са предпоставка за открита и прозрачна община. Те разгледаха и казуси от Чехия – антикорупционната стратегия на град Либерец и на Прага, и представиха методиката за мониторинг на корупционните рискове чрез набор от ключови индикатори. След проведена дискусия за практическата приложимост на индикаторите в българските условия, така че да бъдат от полза за Столична община, участниците бяха разделени на групи и разработиха модели за оценка на корупционния риск по отношение на дейности с високи нива на корупционен риск като тръжни процедури или бюджетиране.

В последния ден на семинара беше представено и обсъдено с участниците проектопредложение за стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Столична община.

ПРОГРАМА

Презентация: "Дискусия за корупцията в Чешката република"

Презентация: "Антикорупционна стратегия в град Либерек"

Тезиси на Антикорупционната стратегия на столицата Прага за периода 2015-2018 г.

Презентация: "ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015-2020 година)"

Презентация: "Стратегическото управление като база за успешния и отворен град"

Aнтикорупционна стратегия на град Либерец

Семинарът е част от обучителната програма по проекта и е финансиран с подкрепа на програма "Превенция и борба с престъпността" на Европейския съюз (Генерална дирекция "Вътрешни работи").

Как чешките общини се справят с корупцията?

От 29 до 31 октомври 2014 г. петима представители на Столична община участваха в работно посещение в Чехия, организирано по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“, финансиран от ГД „Вътрешни работи“ на Европейската комисия. Общинските представители имаха възможност да се запознаят с опита на чешките си колеги в прилаганите мерки за борба с корупцията на общинско ниво.

Участниците  се запознаха с работата на чешката публична администрация и различните нива на риск от корупционни практики и поведение. Законът за обществените поръчки, считан за един от най-важните инструменти за намаляване на риска от корупция, беше дискутиран с представители на Министерството на регионалното развитие, отговорно за управлението на процеса в Чехия. Представени бяха примери и добри практики от град Либерец в Северна Бохемия. Либерец е един от малкото градове в Чехия, който има приета антикорупционна стратегия и натрупан ценен опит в нейното изпълнение. Българските участници се запознаха и с дейността и опита на Асоциацията на градовете и общините в Чехия за борба с корупцията на местно ниво и участието им в приемане на законодателни мерки, свързани с работата на общинските служители.

Какво още беше включено в програмата за обмен на опит? Особено внимание бе обърнато на индикаторите за измерване на риска от корупция, системите за мониторинг и антикорупционните мерки при разработване на общински бюджети.  За да добият по-широк поглед върху това как в Чехия се борят срещу корупцията, участниците бяха запознати с антикорупционната стратегия на чешкото правителство, както и с дейността на неправителствените организации в тази област.

Обменът на опит бе организиран от MEPКO, Международен консултативен център за общините - Прага, в партньорство с фондация РискМонитор и Асоциация за развитие на София, с финансовата подкрепа на програма „Превенция и борба с престъпността“ на Европейския съюз (Главна дирекция „Вътрешни работи“).

„Етични стандарти в работата на общинските служители“ - първи обучителен семинар по проект за превенция на корупцията на общинско ниво

В периода 19-21 юни 2014г.   фондация РискМонитор, в партньорство с Асоциация за развитие на София, проведе първия семинар по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“, финансиран от ГД „Вътрешни работи“ на Европейската комисия. В обучението взеха участие 30 представители на общинската администрация и членове на четири  постоянни комисии към Столичния общински съвет. Участниците имаха възможност да се запознаят с досегашните и предстоящите дейности по проекта и да дискутират резултатите от направеното социологическо проучване на общественото мнение за най-важните проблеми, пред които са изправени гражданите и представителите на бизнеса като ползватели на услуги, предоставяни от общината. Представено беше и практическо ръководство за етични стандарти и поведение, изработено и публикувано по проекта.

 Лектори на семинара бяха г-жа Диана Ковачева, лектор по международно и Европейско право към УНСС и Института за публична администрация и водещ експерт на „Прозрачност без граници“ и г-жа Ралица Илкова, преподавател по наказателно право в Софийски университет „Климент Охридски“. Основните представени теми включваха:

  • Етични стандарти и принципите на етиката в администрацията и  концепция за управление на почтеността – международни стандарти, европейско законодателство;
  • Етична инфраструктура - етичните кодекси като инструмент на професионалната етика;
  • Процедури за установяване на нарушения на етичните правила – анализ на правната рамка;
  • Отговорност за нарушенията на етичните правила за общинските съветници и общинските служители.

Отделен панел в семинара запозна участниците с работата на проектния екип съвместно с партньорите от чешката организация МЕПКО за създаване на модел и матрица за мониторинг на корупционните рискове в Столична община. Участниците получиха пакет от първите предложени индикатори за управление на корупционните рискове и методология за вътрешен мониторинг на общината с цел превенция на корупционни практики.

ПРОГРАМА

Презентация "ПРОЦЕДУРИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА"

Презентация "ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА"

Презентация "Наръчник за етично поведение и превенция на корупцията сред служителите в Столична община"

Презентация "Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво - Социологическо проучване"

Презентация "Пакет от индикатори и методология за мониторинг"

Семинарът е част от обучителната програма по проекта и е финансиран с подкрепа на програма "Превенция и борба с престъпността" на Европейския съюз (Генерална дирекция "Вътрешни работи").

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти