НОВИНИ

„Етични стандарти в работата на общинските служители“ - първи обучителен семинар по проект за превенция на корупцията на общинско ниво

В периода 19-21 юни 2014г.   фондация РискМонитор, в партньорство с Асоциация за развитие на София, проведе първия семинар по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво“, финансиран от ГД „Вътрешни работи“ на Европейската комисия. В обучението взеха участие 30 представители на общинската администрация и членове на четири  постоянни комисии към Столичния общински съвет. Участниците имаха възможност да се запознаят с досегашните и предстоящите дейности по проекта и да дискутират резултатите от направеното социологическо проучване на общественото мнение за най-важните проблеми, пред които са изправени гражданите и представителите на бизнеса като ползватели на услуги, предоставяни от общината. Представено беше и практическо ръководство за етични стандарти и поведение, изработено и публикувано по проекта.

 Лектори на семинара бяха г-жа Диана Ковачева, лектор по международно и Европейско право към УНСС и Института за публична администрация и водещ експерт на „Прозрачност без граници“ и г-жа Ралица Илкова, преподавател по наказателно право в Софийски университет „Климент Охридски“. Основните представени теми включваха:

  • Етични стандарти и принципите на етиката в администрацията и  концепция за управление на почтеността – международни стандарти, европейско законодателство;
  • Етична инфраструктура - етичните кодекси като инструмент на професионалната етика;
  • Процедури за установяване на нарушения на етичните правила – анализ на правната рамка;
  • Отговорност за нарушенията на етичните правила за общинските съветници и общинските служители.

Отделен панел в семинара запозна участниците с работата на проектния екип съвместно с партньорите от чешката организация МЕПКО за създаване на модел и матрица за мониторинг на корупционните рискове в Столична община. Участниците получиха пакет от първите предложени индикатори за управление на корупционните рискове и методология за вътрешен мониторинг на общината с цел превенция на корупционни практики.

ПРОГРАМА

Презентация "ПРОЦЕДУРИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА"

Презентация "ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШЕНИЯ НА ЕТИЧНИТЕ ПРАВИЛА"

Презентация "Наръчник за етично поведение и превенция на корупцията сред служителите в Столична община"

Презентация "Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво - Социологическо проучване"

Презентация "Пакет от индикатори и методология за мониторинг"

Семинарът е част от обучителната програма по проекта и е финансиран с подкрепа на програма "Превенция и борба с престъпността" на Европейския съюз (Генерална дирекция "Вътрешни работи").

Събития

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И …

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В СТОЛИЧНА ОБЩИНА (2015 – 2020 година)

  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИ...

Read more

Заключителната международна конференция …

Заключителната международна конференция по проект НОРМКОРМ се проведе в София

Заключителната международна конференция „Предотвра...

Read more

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В С…

МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА

  МОДЕЛ ЗА ОЦЕНКА НА КОРУПЦИОННИЯ РИСК В СТОЛИЧ...

Read more

Партньори

Експерти